คำสั่ง/ประกาศ (โรงแรมล่าสุด)

jirayuth yuddon

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559

 

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ Download : https://drive.google.com/file/d/1UhCy7rw8Uc_E29o6CUtcUM0iRsOiRNzE/view?usp=sharing

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ Download : https://drive.google.com/file/d/1UhCy7rw8Uc_E29o6CUtcUM0iRsOiRNzE/view?usp=sharing

กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ Download : https://drive.google.com/open?id=1UhCy7rw8Uc_E29o6CUtcUM0iRsOiRNzE

บทความที่เกี่ยวข้อง

 Older Post Newer Post