ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาปรับอาคารเพื่อใช้เป็นธุรกิจโรงแรมจาก 2 ปีเป็น 5 ปี

Vtac Collaborator

ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาปรับอาคารเพื่อใช้เป็นธุรกิจโรงแรมจาก 2 ปีเป็น 5 ปี

เมื่อเวลา 13.15 น.วันที่ 14 สิงหาคม ที่ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผล การประทุ่มคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประทุ่ม ครม.ให้ความเห็นชอบร่างกฏ กระทรวงเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ในการ ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ เพื่อให้ ประจําชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ เช่น โฮมสเตย์ หรือลักษณะที่ไม่ใช่ โรงแรม สามารถนําไปใช้ในการลดหย่อนภาษี ทําให้ได้อานิสงส์จากการ ท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง

 

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีกฎกระทรวงเกี่ยวกับลักษณะอาคาร ประเภทอื่นที่แต่เดิมไม่เคยประกอบธุรกิจโรงแรม แต่อนุญาตให้สามารถดัดแปลงเป็นอาคารเพื่อ ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ โดยมีกฎระเบียบว่าผู้ใดที่มีอาคารที่จะแปรสภาพจากอาคารที่ไม่เคย ใช้เป็นโรงแรมมาทําเป็นโรงแรม ขอให้ปรับปรุงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เท่ากับกําลังจะครบกําหนดในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ประชุม ครม.จึงขยาย เวลาจากที่ต้องปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี เป็นให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี คือภายในวัน ที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อกาหนดบางประการ เช่น จากเดิม ที่กําหนดว่าอาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปที่จะปรับเป็นโรงแรมจะต้องแปรสภาพวัสดุของอาคารให้เป็น วัสดุที่ทนไฟ แต่เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปไม่ได้มีความสูงจน เกินไปที่จะหนีไฟได้ ประกอบกับมีอาคารไม้จํานวนมากที่มีความต้องการจะแปรสภาพเป็นโรงแรม ซึ่งต้องมีต้นทุนค่อนข้างสูงหากจะแปรสภาพวัสดุเป็นวัสดุที่ทนไฟ จึงไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ ผู้ประกอบการ ทําให้มีการปรับข้อกําหนดเป็นอาคารตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปที่จะต้องปรับวัสดุในอาคาร เป็นวัสดุทนไฟ ส่วนอาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปนั้นจะต้องเพิ่มเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้มากขึ้น เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือน ติดตั้งระบบส่องสว่าง ติดตั้งถังดับ เพลิงแบบมือถือ โดยกําหนดว่าในระยะพื้นที่ 200 ตารางเมตร จะต้องติดตั้งถังอุปกรณ์สําหรับดับ เพลิงทุก 30 เมตร เป็นต้น ทั้งนี้ จะเป็นการตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ประสงค์จะแปรสภาพอาคารเป็น ธุรกิจโรงแรม และตอบโจทย์แขกผู้เข้าพักด้วย

แหล่งข่าวOlder Post Newer Post