Interview

2 สิ่งที่ไม่ควรลืมในการบำรุงรักษา Hostel ก่อนที่จะสายเกินไป

2 สิ่งที่ไม่ควรลืมในการบำรุงรักษา Hostel ก่อนที่จะสายเกินไป

การบำรุงรักษาโฮสเทลแบ่งออกได้เป็น 2 เรื่อง คือเรื่อง Hardware และ Software มีรายละเอียดต่อไปนี้

Hardware คือการดูแลรักษาและการตกแต่งสถานที่ งานระบบน้ำไฟ ผ้าปูเตียง พื้นที่สีเขียว ความสะอาดทั้งภายในตัวอาคารและพื้นที่ด้านหน้า เป็นต้น เนื่องจาก

Read more →


แบบฟอร์มคำขอ แบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

แบบฟอร์มคำขอ แบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

Read more →


มาตรฐานการท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (HOMESTAY)

มาตรฐานการท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (HOMESTAY)

โฮมสเตย์ (Home stay) หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน โดยมีห้องพักหรือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเหลือสามารถนำมาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวได้พักชั่วคราว ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน

Read more →


คำสั่ง/ประกาศ (โรงแรมล่าสุด)

คำสั่ง/ประกาศ (โรงแรมล่าสุด)

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559   สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ Download : https://drive.google.com/file/d/1UhCy7rw8Uc_E29o6CUtcUM0iRsOiRNzE/view?usp=sharing กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ Download : https://drive.google.com/file/d/1UhCy7rw8Uc_E29o6CUtcUM0iRsOiRNzE/view?usp=sharing กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ Download : https://drive.google.com/open?id=1UhCy7rw8Uc_E29o6CUtcUM0iRsOiRNzE บทความที่เกี่ยวข้อง  

Read more →


4 คำถามที่ต้องหาคำตอบก่อนลงทุน

4 คำถามที่ต้องหาคำตอบก่อนลงทุน

ปิดที่โรงแรมมาเป็นปี ทำไมรายรับไม่พอรายจ่าย เป็นเพราะสถานที่แย่หรือเราไม่มีจุดขายกันแน่ ?

การเปิดให้บริการที่พักด้วยความไม่พร้อม อาจจะเจอความเสี่ยงมากมาย

Read more →