7 ขั้นตอนการทำสถานที่พักไม่ใช่โรงแรม

jirayuth yuddon

หมายเหตุ

คุณสมบัติที่ตั้งของอาคาร

- อยู่ในพื้นที่ไม่ขัดต่อการทำกิจการนี้ เช่น พื้นที่ ป่านสงวน อุทยานประวัติศาสตร์หรือพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์บางแห่ง

คุณสมบัติของผู้ของอนุญาต

- ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะเป็นเจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยก็ได้

  1. ตรวจสอบคุณสมบัติที่ตั้งของอาคารและผู้ที่จะขอใบอนุญาตประเภทนี้
  2. เขียนแปลนเพื่อกำหนดห้องพักที่จะขายไม่เกิน 4 ห้องโดยไม่รวมห้องพักของผู้ขออนุญาต และพักได้ไม่เกิน 20 คน
  3. ปรับปรุงอาคารให้ตรงตามแบบ พร้อมเปิดบริการ
  4. เตรียมเอกสารให้ครบ คือเอกสารการแสดงสิทธในบ้านนั้น,เอกสารประจำบุคคล แปลนบ้าน ภาพถ่ายทุกห้อง ภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เอกสารแสดงรายได้หลัก และแผนที่
  5. นำเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  6. เจ้าหน้าที่นัดวันมาตรวจ
  7. ได้รับอนุญาตสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม

บทความข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Law for small hotels

สนใจสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ https://theboutiqueking.com/collections/books/products/law-for-small-hotels-1Older Post Newer Post