สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะดัง 4 ข้อต่อไปนี้

jirayuth yuddon

สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

  1. ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
  2. เส้นทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร
  3. ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
  4. ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นในอันจะทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อความมั่นคงและการดำรงอยู่ของสถานที่ดังกล่าวหรือจะทำให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

บทความข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Law for small hotels

สนใจสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ https://theboutiqueking.com/collections/books/products/law-for-small-hotels-1Older Post Newer Post