ตรวจโควิดราคาถูก

Natthika Wanglabcharoen

ชี้เป้า!!! ตรวจโควิด 2,700 บาท ถูกสุดในประเทศไทย ใช้เวลาเพียง  5  นาที * หากพบเชื้อตรวจฟรีไม่คิดค่าบริการ
.
สถานประกอบการ หน่วยงาน และโรงพยาบาล ที่สามารถ “ตรวจโควิด” ได้ ณ ปัจจุบัน มี อยู่ 35 แห่ง โดยผู้ที่ต้องการที่จะเข้ารับการตรวจนั้น จะมีอยู่ทั้งหมด 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ผู้ที่มีความเสี่ยง เมื่อตรวจพบยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสำหรับเกณฑ์ที่ผู้ไม่มีความเสี่ยง ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจร่างกายจะมีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 2,500 บาท
.
เกณฑ์ผู้ที่มีความเสี่ยง
หมายถึง ผู้ที่เข้าเกณฑ์ หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยง โดยจะต้องมีอาการตามเงื่อนไข ดังนี้
1. มีไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
2. มีประวัติเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของโรค ติดเชื้อเชื้อไวรัสโควิด-19
3. มีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
4. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
5. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
.
ต้องมีอาการหรือเงื่อนไขเหล่านี้ครบทุกประการจึงจะสามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
.
เกณฑ์ที่ผู้ไม่มีความเสี่ยง “ตรวจโควิด” ได้ในราคา 2,700 บาท
ล่าสุด เมื่อ 18 มีนาคม 2563 และ 19 มีนาคม 2563 Facebook สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค หรือ สปคม. ประกาศผ่านหน้าเฟสบุ๊กว่า
.
“สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มีบทบาทหน้าที่ทางด้านวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมืองทั่วประเทศ ไม่ใช่หน่วยบริการรักษาทั่วไป
แต่กรณี เกิดการระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จึงมีการยกระดับทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ในการตรวจ COVID-19 เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดกรองเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ที่มีอาการเข้าเกณฑ์ฯ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค”
.
โดยให้บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการ ตรวจโควิด สามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 2,700 บาท และยังคงกฎเกณฑ์สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง 5 ข้อ ข้างต้นสามารถเข้ารับการตวจโควิดฟรี
.
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจโควิด 2,700 บาท
ปัจจุบัน ทาง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค หรือ สปคม. ได้จัดระเบียบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจโควิด นี้เพิ่มเติม เพื่อความรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดย จะเปิดรับ 2 รอบ คือ ในเวลาช่วงเช้า ไม่เกิน 09.30 น. และช่วงบ่าย ไม่เกิน 13.30 น. จำกัดจำนวนไม่เกิน 120 ราย ต่อ วัน แบ่งออกเป็น ช่วงเช้า 60 ราย ช่วงบ่าย 60 ราย ในรูปแบบของการจองคิวล่วงหน้าและขอเข้ารับการตรวจทันที โดยมีขั้นตอน ดังนี้
.
โทรจองคิวล่วงหน้า
เปิดรับบัตรคิว 2 รอบ คือ ในเวลาช่วงเช้า (40 ราย) ไม่เกินเวลา 09.30 น. และช่วงบ่าย (40 ราย) ไม่เกินเวลา 13.30 น. โดยมีขั้นตอน ดังนี้
.
1. โทรจองคิวนัดตรวจล่วงหน้า ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-521 1668 และ 061-642 4406  (ในวันและเวลาราชการ)
2. หลังจากเจ้าหน้าที่ยืนยันวันที่สามารถเข้าตรวจได้ ให้เตรียมบัตรประชาชน , โทรศัพท์หรืออีเมล์ในการแจ้งผล ไว้ก่อน
3. วันนัด แนะนำไปให้ตรงเวลา รับบัตรคิว จัดทำประวัติคนไข้ และช่องทางการรับผล หากต้องการใบรับรองแพทย์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ในขั้นตอนการซักประวัติ
4. ขั้นตอนการตรวจ จะมีการตรวจคัดกรอง 2 ประเภท คือ ตรวจเนื้อเยื่อโพรงจมูก และ ตรวจเนื้อเยื่อในช่องคอ
5. ชำระเงินและรอรับผลจากเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่แจ้ง (โทรศัพท์ หรือ อีเมล์) ไว้ ภายใน 72 ชั่วโมง
.
* กรณีต้องการใบรับรองแพทย์ สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ซักประวัติได้ทันที
** สามารถขอรับใบรับรองแพทย์ได้ เมื่อผลตรวจออกแล้วเท่านั้น โดยผู้รับการตรวจจะต้องมารับด้วยตนเองที่ สถาบันฯ
*** หากมีข้อสงสัย หรือต้องการใบรับรองแพทย์ โปรดติดต่อ 02-521 1668 และ 061-642 4406  (ในวันและเวลาราชการ)
.
ขอบคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม จาก ทนพ. ประยุทธ แก้วมะลิง ข้าราชการบำนาญ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
.
หลังการตรวจโควิด ทาง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค หรือ สปคม. จะโทรแจ้งผลโดยตรงกับผู้ที่เข้ารับการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมง หากผลเป็นลบก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่หากผลเป็นบวก หมายถึง ติดเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองฯจะแจ้งขั้นตอนเพิ่มเติมและจะสอบถามเกี่ยวกับการคืนเงิน 2,700 บาท ที่เป็นค่าตรวจอีกครั้ง
.
อย่างไรก็ตาม การเข้ารับการตรวจควรโทรศัพท์จองคิวก่อนล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดและเสี่ยงต่อการติดโรค เพิ่มเติม ผู้ที่สนใจ สามารถโทรศัพท์จองคิวได้ที่
เบอร์ 02-521 1668 และ 061-642 4406
.
เนื้อหาข่าวจาก : travelnewsOlder Post Newer Post