ภาษีและกฎหมายสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก

Natthika Wanglabcharoen

ภาษีและกฎหมายสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก

โดยปกติการทำธุรกิจโฮสเทลจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2547 โดยไม่มีการแยกประเภทว่าเป็นโฮสเทล โฮเต็ล โมเต็ล Bed & Breakfast หรือรีสอร์ต สรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พักประเภทใดก็ตาม ถือเป็นธุรกิจโรงแรมภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งสิ้น

หากมีการนำอาคารเก่า เช่น ตึกแถวเก่า บ้านเก่า อาคารสำนักงานเก่า มาดัดแปลงเป็นโฮสเทล บอกได้เลยว่า คุณไม่มีโอกาสที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรมนี้ ทุกวันนี้โฮสเทลส่วนใหญ่ต่างดำเนินธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ แต่หากคุณต้องการให้ธุรกิจโฮสเทลของคุณถูกต้องตามกฎหมายมีทางเดียวคือ ต้องสร้างอาคารใหม่ให้ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และพระราชบัญญัติโรงแรม เท่านั้น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจโฮสเทล ที่คุณต้องรู้ไว้ มีดังนี้

 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

 โรงแรมถือเป็นอาคารสาธารณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งมีข้อกำหนดในเรื่องการออกแบบที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ประเด็นหลักคือ ระบบความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งต้องใช้สถาปนิกและวิศวกรงานระบบที่มีความชำนาญในการออกแบบโรงแรม มาเป็นผู้ออกแบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหากคุณมีโฮสเทลตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ต้องผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการก่อสร้างโฮสเทลของคุณ

หากคุณทำโฮสเทลตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป และผ่านกระบวนการ EIA เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การยื่นเรื่องขอปลูกสร้างอาคาร (ใบ อ.๑) ซึ่งคุณต้องไปยื่นเรื่องต่ออำเภอหรือเทศบาลในเขตพื้นที่นั้นๆ ความยากง่ายในการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างขึ้นอยู่กับว่าแบบของคุณออกแบบได้ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไม่และขึ้นอยู่กับความสามารถของนายหน้าที่คุณว่าจ้างไปคุยกับเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวย
ความสะดวกในทางราชการ

เมื่ออาคารก่อสร้างไปได้ราว 70-80 เปอร์เซ็นต์ ขั้นตอนต่อมา คุณต้องดำเนินการขออนุญาตเปิดการใช้อาคาร โดยยื่นเรื่องขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (ใบ อ.๖) จากเจ้าหน้าที่ที่อำเภอหรือเทศบาลที่เคยไปติดต่อก่อนหน้านี้

หากโรงแรมใกล้แล้วเสร็จประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทย หรือทางจังหวัด
นอกจากนั้นยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก เช่น การขอใบอนุญาตขายแอลกอฮอล์และบุหรี่จากกรมสรรพสามิต การขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารจากเทศบาล
แต่ในกรณีที่นำอาคารเก่ามาซ่อมแซมหรือดัดแปลงอาคารนั้น (เดิมอาคารของคุณเป็นอาคารประเภทพักอาศัย และดัดแปลงมาเป็นอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงแรม)คุณต้องขออนุญาตซ่อมแซมจากเทศบาลเท่านั้น แต่ไม่สามารถขออนุญาตดัดแปลงอาคารได้ เพราะเทศบาลจะไม่สามารถอนุญาตให้คุณดัดแปลงอาคารได้
ถ้าหากสนใจศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://office.bangkok. go.th/preservices/public.htm
ส่วนขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.damrongdhama. moi.go.th/PDF/dopa05.pdf

ปัจจุบันพระราชบัญญัติโรงแรมยังไม่ได้รองรับ หรือมีการกำหนดว่าห้องพักนอนรวมที่มีลูกค้าตั้งแต่ 50 เตียงขึ้นไป จะต้องมีห้องน้ำกี่ห้อง ถังดับเพลิงกี่ถัง ทางหนีไฟระยะขั้นต่ำเท่าไร ฯลฯ เมื่อยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจโฮสเทลคำแนะนำสำหรับมือใหม่ในธุรกิจนี้ คือ ลองไปปรึกษาสำนักเขต เพื่อรับคำแนะนำเป็นรายกรณีไป โดยคุณสามารถจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือเป็นบุคคลเพื่อทำธุรกิจโฮสเทลนี้ได้

กฎกระทรวงสำหรับที่พักขนาดเล็ก
หลังการออกพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2547 กระทรวงมหาดไทยได้ออก“กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พุทธศักราช 2551” โดยกำหนดสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและประเภทของโรงแรม โดยแบ่งโรงแรมออกเป็น 4 ประเภท พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับโรงแรมทุกประเภทดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ให้ได้รับความนิยมมากขึ้นและให้แต่ละท้องถิ่นสามารถประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่พักขนาดเล็กเป็นรายได้เสริมเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

กฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำหนดให้สถานที่พักขนาดเล็ก ต้องมีไม่เกิน 4 ห้องและจำนวนผู้พักไม่เกิน 20 คน โดยตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแบบมีค่าตอบแทน และไม่เป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม ส่วนการกำหนดประเภทโรงแรม 4 ประเภท ประกอบด้วย
1) โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก
2) โรงแรมที่ให้บริการห้องอาหารด้วย
3) โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา
4) โรงแรมที่ให้บริการทั้งห้องพัก ห้องอาหาร สถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา

ที่พักใดที่มีจำนวนห้องพักรวมกันไม่เกิน 4 ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20 คน จึงไม่ถือว่าเป็นโรงแรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้

ช่วงนี้เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กทั้งหน้าใหม่และเก่าที่อาจจะยังทำไม่ถูกกฎหมายให้เร่งแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง ซึ่งผู้ประกอบการต้องระลึกไว้เสมอว่า การทำให้ถูกกฎหมายนั้นจะส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว

 

ท้ายนี้ สำหรับทุกท่านที่มีคำถามคาใจการเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นโรงแรมอย่างถูกกฏหมาย +++!!!!���
�ทำยังไง ให้บ้านหรือตึกเก่าของเรา กลายเป็นโรงแรมอย่างถูกกฎหมาย ?
�ต้องติดต่อใคร หน่วยงานไหน มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร ?
�ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
�อาคารแบบไหน ที่ใช่ สำหรับทำโรงแรม ?
ต้องรู้กฏหมายข้อไหนบ้าง โดยไม่ต้องจ่าย ใต้โต๊ะ?
และ อีกมากมายสารพัดปัญหาการทำโรงแรม��� !!!!

เล่มนี้มีคำตอบ #หนังสือขายดีติดอันดับ จาก SE-ED
LAW for SMALL HOTEL

กฎหมายสำหรับโฮสเทลและโรงแรมขนาดเล็ก
+++รวมเรื่องราวที่คนทำ Hotels ต้องรู้+++

+++สั่งซื้อราคาพิเศษ คลิกเลย >> https://theboutiqueking.com/collections/books/products/law-for-small-hotels-1

 

และสำหรับทุกท่านที่สนใจ หรือกำลังเริ่มต้นลงทุนในกิจการบูติคโฮเต็ล โรงแรมเล็ก และ โฮสเทล เราขอแนะนำชุดหนังสือและซีดี Audio ที่รวบทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนลงมือทำบูติกโฮเต็ล โฮสเทล และโฮมสเตย์ในฝันให้ประสบความสำเร็จ ถ่ายทอดโดยตรงจากนักบริหารการโรงแรมมากประสบการณ์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จโรงแรมเล็กชั้นนำหลายแห่ง เริ่มจากแบบสำรวจตัวเอง การวิเคราะห์การลงทุน แนวคิดรูปแบบที่โดดเด่นน่าดึงดูด เงินลงทุน แหล่งเงินทุน กระบวนการวางแผนก่อนเปิดบริการ ลูกค้า การสือสาร รวมถึงวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจในบริการที่ดี นำเสนอด้วยสำนวนภาษาเข้าใจง่าย ช่วยให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จเร็วขึ้นไปอีกขั้น
(ราคาพิเศษวันนี้ เมื่อซื้อเป็นชุด) สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง
https://theboutiqueking.com/collections/books-cd

 

#เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเตล

#homemadestay

#กฏหมายสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก

#ทำโรงแรมต้องภูกกฏหมาย

#theboutiqueking

 

#การสร้างโรงแรม

#ธุรกิจโรงแรม

#บริหารโรงแรม

----- ขอบคุณข้อมูล เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเตล

Homemadestay -----


Older Post Newer Post